• 0 Pozvánka na valnou hromadu 2022

  • Autor: Redaktor
  • 5.3.2022
  3.67 z 3 hlasování

   Představenstvo Společnosti svolává konání valné hromady na den 13. 5. 2022 od 15.00 hod., s místem konání: sídlo společnosti Nádražní 351, 342 01 Sušice. Valné hromady se účastní akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Korespondenční hlasování se nepřipouští.   Pořad valné hromady:   Zahájení a seznámení s účastí akcionářů přítomných na konání valné hromady a sdělení,     zda valná hromada je schopna se usnášet dle listiny přítomných.     Volba orgánů valné hromady      – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.   2. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2021 a zpráva dozorčí rady Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2021. Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady  za rok 2021. Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě svou zprávu o hospodaření za rok 2021, aby mohla valná hromada následně rozhodnout schválení účetní závěrky a o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.   3. Schválení účetní závěrky za rok 2021  Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021. Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky patří do působnosti valné hromady.   4. Schválení návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021. Návrh usnesení: Valná hromada  schvaluje návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 dle návrhu představenstva. Odůvodnění: Schvalování rozdělení zisku patří do působnosti valné hromady.   5. Jmenování auditora pro období roku 2022 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jmenování auditora ing. Ivana Světlíka, č. oprávnění 1899, Plzeň, auditorem pro období roku 2022. Odůvodnění: Schvalování jmenování auditora patří do působnosti valné hromady.   Závěr valné hromady     Tato pozvánka na valnou hromadu je zároveň uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a zároveň je zasílána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo osobně předána proti podpisu.   V Sušici dne 3. 3. 2022             &nb Představenstvo Společnosti   Ke stažení: POZVÁNKA V PDF*

 • 0 Dražba cenných sortimentů dříví v Sušici na manipulačním skladu naší společnosti

  • Autor: Redaktor
  • 18.2.2022
  3.50 z 12 hlasování

  Dražba cenných sortimentů dříví v Sušici na manipulačním skladu naší společnosti. Termín: 21.3. – 23.3.2022 Jedná se o dražbu zejména jehličnatých sortimentů v celých délkách i výřezech (MD, DG, SM), kvality I, II a výběr z IIIA. Součástí dražby bude také dražba příměsi listnatých sortimentů (DB, JS aj.). Podmínky dražby pro vlastníky dříví i dražitele - viz kontakty a e-mailové adresy. Miroslav Michna     michna@jzdrev.cz    604 211 155 Michal Rypl       rypl@jzdrev.cz       604 255 405

 • 0 Již třetím rokem podporujeme IKEM!

  • Autor: Redaktor
  • 12.12.2021
  3.75 z 4 hlasování

  Finanční částkou ve výši 50 000 Kč jsme se již třetím rokem rozhodli podpořit největší klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v České republice Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM). IKEM, je zařízení, které se specializuje na léčbu srdce a kardiovaskulárních chorob, transplantace orgánů, prevenci a léčbu diabetu a poruch metabolismu, ale také vědecko-výzkumnou a edukační činnost. Naše firma si uvědomuje důležitost zdravotního výzkumu a přenesení nejnovějších výsledků výzkumu do praktické medicíny a proto se i nadále stává jedním z hrdých sponzorů IKEMU!   Darovací smlouva

 • 0 SPONZORSKÝ DAR VE VEŘEJNÉ SBÍRCE „ZVONY PRO ŠUMAVU“!

  • Autor: Redaktor
  • 19.7.2021
  4.06 z 18 hlasování

  Příspěvkem ve výši 60 000 Kč, jsme se rozhodli podpořit veřejnou sbírku Zvony pro Šumavu pro kostel sv. Markéty v Kašperských Horách. Pro naši firmu je podpora regionu velice důležitá, neboť zde úzce spolupracujeme s mnoha místními subjekty v oblasti lesnictví a především si uvědomujeme duchovní rozměr a význam podpořené aktivity. Veřejná sbírka na spolufinancování zvonů na adrese: https://www.zvonyprosumavu.cz/sks/ Svěcení zvonu kostela sv. Markéty proběhne 8. srpna 2021 od 10:00. Smlouva ke stažení: .*pdf

NAHORU