Načítám, strpení...

Pozvánka na valnou hromadu 2022

Vloženo dne
  • 05.03.2022
  • v 01:03

Představenstvo Společnosti svolává konání valné hromady na den 13. 5. 2022 od 15.00 hod., s místem konání: sídlo společnosti Nádražní 351, 342 01 Sušice.

Valné hromady se účastní akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

Korespondenční hlasování se nepřipouští.


Pořad valné hromady:

Zahájení a seznámení s účastí akcionářů přítomných na konání valné hromady a sdělení, zda valná hromada je schopna se usnášet dle listiny přítomných.

Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.


2. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti za rok 2021 a zpráva dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2021.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2021.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě svou zprávu o hospodaření za rok 2021, aby mohla valná hromada následně rozhodnout schválení účetní závěrky a o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.


3. Schválení účetní závěrky za rok 2021

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021.

Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky patří do působnosti valné hromady.


4. Schválení návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 dle návrhu představenstva.

Odůvodnění: Schvalování rozdělení zisku patří do působnosti valné hromady.


5. Jmenování auditora pro období roku 2022

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jmenování auditora ing. Ivana Světlíka, č. oprávnění 1899, Plzeň, auditorem pro období roku 2022.

Odůvodnění: Schvalování jmenování auditora patří do působnosti valné hromady.


Závěr valné hromady


Tato pozvánka na valnou hromadu je zároveň uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a zároveň je zasílána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo osobně předána proti podpisu.


V Sušici dne 3. 3. 2022

Představenstvo Společnosti

Ke stažení: POZVÁNKA V PDF*